Finans-Ordliste
A - B
A- og B-aksjer
ADRs
Agio
Akkord
Aksje
Aksjefond
Aksjefondsandeler
Aksjefondsforvalter
Aksjeindeks
Aksjeindeksert obligasjonslån
Aksjeindeksobligasjon
Aksjekapital
Aksjeklasser
Aksjekurs
Aksjemegler
Aksjeselskap
Aksjesparerforeningen
Aksjonær
Aksjonærbidrag
Aksjonærregister
Aktiv eier
Aktiva
Aktivaklasser
Alfa
Allmenaksjeselskap ASA
Alminnelig inntekt
Alternative investeringer
Amerikansk opsjon
Amortisasjon
Anfordring
Andel
Annenhåndsmarkedet
Annuitetslån
Anomali
Ansvarlig kapital
Ansvarlig lånekapital
Ansvarlig selskap
Appresiering
Arbeidskapital
Arbitrasje
Asset Management
At-the-money
Avanse
Avkastning
Avkastningskrav
Avkastningskurve
Avregning
Avskrivning

Baisse
Balanse
Baltic Dry Index
Bankkrise
Bareboat-avtale
Basispunkter
Bear
Bearish
Bedriftsforsamling
Benchmark
Best mulig
Beta
Beta-verdi
Blue chips
BNP
Bobestyrer
Bonanza
Bortfall
Bransjefond
Break Even
BRIX-indeksen
Bruttonasjonalprodukt
Budsjettbalanse
Bulk
Bulkrater
Bullish
Bundne aksjer
Børs
Børskurslisten
Børsnotert
Børsverdi

C - D - E - F
CAC 40
Call Kjøpsopsjon
Call-rettighet
Cash Flow
CDO
CDS
Certeparti
CFX
Clearing
CLI (Composite Leading Indicator)
Combined Ratio
Compliance
Contago
Corporate Finance

Daytrader
DAX
Deflasjon
Debitor
Dekningsbidrag
Delta
Delingsmodellen
Depotkonto
Derivat
Derivatinstrument
Direkte avkastning
Disagio
Diskhandel av aksjer
Diskontere
Disposisjonsfond
Diversifisering
Dividende
Dow Jones Index
Driftsgrad
Driftsresultat
Durasjon

EBIT
EBITDA
Effektiv avkastning
Effektiv rente
Effisient kurs
Egenkapital
Egenkapitalrentabilitet
Eiendomsinvestering
Eksklusiv utbytte
Eksponering
Emisjon
Emittere
Emerging Market
EPS
Etiske investeringer
Euribor
Europeisk opsjon
Ex - dividende dagen

Fast lån
Fastrentelån
FIAT-valuta
FIFO-prinsippet
Finanspolitikk
Fisjon
Flagging
Foliorente
Fond
Fondsaksjer
Fondsbørs
Fondsemisjon
Fondsmegler
Forvaltningsselskap
Forwards
FRA-rente
Fremmedkapital
Fremmedkapitalprosent
Friaksje
Frie fond
FTSE
Fusjon
Futures
Førstehåndsmarkedet

G - H - I - J - K
Garantikonsortium
Garantiprovisjon
Gearing
Gebyrer/tegningsbeløp
Gevinstskatt
Gjeldsgrad
Going concern
Golden shares
Goodwill
Grunnfondsbevis
Gråmarkedet
Gullstandard

Hang Seng
Hausse
Hedging
Hedgefond
Historisk volatilitet
Holdingselskap

Ihendehaverpapir
Implisitt volatilitet
Indeks
Indeksfond
Indeksobligasjon
Indeksprodukt
Inflasjon
Information ratio (IR)
Infrastruktur
Innløsning
Innløsningskurs
Innløsningsprovisjon
Innsidehandel
Innsider
Innsideinformasjon
Insider
Institusjonelle investorer
Instrumenter
In-the-money
Internrente
Investering
Investeringsbeløp
Investeringshorisont
Investeringsportefølje
Investor
Irrational exuberance
ISM-indeksen

Jappetiden
Joint Venture

Kapitalintensiv
Kapitalnedsettelse
Kapitalutvidelse
Kjernekapital
Kjernevirksomhet
Kjøperkurs
Kjøpsrettsobligasjon
Kjøpssignal
Klareringspliktig handel
Kombinasjon
Kombinasjonsfond
Kommandoøkonomi
Konjunktur
Konjunktursvingninger
Konsernbidrag
Konsolidere
Kontantstrøm
Kontofører
Konverteringskurs
Konvertibel obligasjon
Kortsiktig finansiering
Kortsiktig gjeld
Krakk
Kreditor
Kredittforetak
Kredittrisiko
Kurs
Kursrisiko
Kurssikring
Kurtasje

L - M - N - O
Leverage Ratio
Leveranse
LIBOR
Likvidasjon
Likviditet
Limit
Lineær avskrivning
Littera
Livrente
LME
Lov om Verdipapirfond
LTRO
Løpetid
Lånekontrakt

Makroøkonomi
Markedsoppgjør
Markedsverdi
Market maker
Megler
Meldepliktig verdipapirhandel
MiFID

Nakne opsjoner
NASDAQ
Nasjonalbudsjett
Nasjonalinntekt
Nasjonalregnskap
Nedsiderisiko
Nedskriving
Negativ saldo
Negativ pantsettelsesklausul
Netto andelsverdi
Netto finansinntekt
Nettonasjonalprodukt
NIBOR
Nikkei-indeksen
Nominell rente
Non-Farm Payroll
NOS
NYSE
Nåverdi

OB Match
OB Nye
OB Standard
Obligasjon
Obligasjonsfond
OBX
OBX-opsjoner
Off balance
Omsetningskurs
Omsettelighet
Opsjon
Opsjonsdel
Opsjonsinnehaver
Opsjonsklasse
Opsjonspremie
Opsjonsserie
Opsjonsslag
Opsjonstype
Opsjonsutsteder
OSEBX
Oslo Børs
OTC derivater
Out of the money
Overkurs
Overtegning

P - Q - R - S
Pari
Passiva
Pengemarked
Pengemarkedsfond
Pengemarkedsrenten
Perfekt marked
PMI
Portefølje
Preferanseaksjer
Premie
Premieobligasjon
Price/earning ratio (P/E)
Private Equity
Private Placements
Profit Warning
Prospekt
Pullback
Put Salgsopsjon
Put-rettighet
Pålydende

Rater
Realisasjon
Realrente
Referanseindeks (Benchmark)
Relativ volatilitet
Rente
Rentefond
Rentefølsomhet
Renteregulering
Rentetermin
Rettet emisjon
Risiko
Risikoprofil
Risikojustert avkastning
Risikopremie
RISK
Råvaremarkeder

S&P 500
Salgsopsjon
Salgssignal
Selgerkurs
Serielån
Sertifikater
Sharpe-Ratio
Short salg (shorting)
Sikkerhetskrav
Skjulte reserver
Sluttkurs
Sluttseddel
Soliditet
Spesialiserte fond
Splitt
Spre risiko
Spredningssalg
Spread
Spotmarked
Standardavvik
Statsbudsjett
Statsobligasjon
Stengning
Stop-loss
Strike
Strukturerte produkter
Styringsrente
Subprime
Swap
Syklisk aksje
Syndikat
Syndikatlån
Syndikering
Synergieffekt
Systematisk risiko

T - Å
Tegningsgebyr
Tegningsinnbydelse
Tegningskurs
Tegningsprovisjon
Tegningsrett
Teknisk analyse
Terminkontrakter
TIBOR
Ticker
Tilbakeholdt overskudd
Tillitsmann i et obligasjonslån
Time-Charter avtale
Totalindeksen
Trader
Tørrbulk
Tørrbulkrater

Ukjent kurs
Ulovlig innsidehandel
Underliggende instrument
Unit Link
Usystematisk risiko
Utbytte
Utbytteaksjer
Utbytte-emisjon
Utenlandsfond
Uttrekning
Utvanning

Valuta
Valutamarkedet
Valutarisiko
Vekstmarkeder
Venturefond
Verdensindeks
Verdipapir
Verdipapirfond
Verdipapirhandelloven
Verdipapirkonto
Verdipapirsentralen (VPS)
VFF
VFF-klassifisert
Volatilitet
Volum

Yield

Warrant

Åpen balanse
Årsrapport

A- og B-aksjer
A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. Den delen av de stemmeberettigede aksjene som kan eies av utlendinger er ofte skilt ut i en egen klasse. B-aksjer er normalt ikke stemmeberettigede.
I noen tilfeller kan A-aksjene ha flere stemmer pr. aksje, mens B-aksjene har en stemme pr. aksje. Dette er ikke vanlig i Norge, men brukes blant annet i Sverige. Noen selskaper opererer også med såkalte golden shares.

ADRs
American Depository Receipts (ADRs) er sertifikater som oppbevares i en amerikansk bank, som gir rettigheter til et antall utenlandske aksjer. Utenlandske selskaper som ønsker å bli notert på en amerikansk børs må utstede ADRs.

Agio
Agio (Fra italiensk aggio: kurs, valutakurs) er forskjell i verdi over eller under nominell verdi (pari kurs) for en valuta eller et verdipapir som aksjer og obligasjoner. Kurstap kan også betegnes disagio.

Akkord
I bedriftssammenheng betyr det en avtale mellom långiver og skyldner om at långiver får en del av sitt tilgodehavende mot å avskriv resten. I arbeidssammenheng betyr det at lønnen avhenger av hva som produseres.

Aksje
Eierandel i selskap. Aksjeeieren er ikke ansvarlig for selskapets gjeld, i motsetning til hva som er tilfelle ved de fleste andre eierformer.

Aksjefond
En aksjeportefølje som flere sparere eier i fellesskap, og som administreres av en fondsforvalter på eiernes vegne. Regler for aksjefond m.m. er regulert i Lov om Verdipapirfond. Man bli eier gjennom å kjøpe en eller flere andeler i fondet. Andelene kan selges, eller når som helst kreves innløst av fondet.

Aksjefondsandeler
Andeler av et aksjefonds samlede forvaltningskapital. Andeler kjøpes direkte av fondet. Fondet er dessuten forpliktet til å innløse andeler når andelseier ønsker det.

Aksjefondsforvalter
En aksjeportefølje (aksjefond) administreres av en fondsforvalter på eiernes vegne. Fondsforvaltningsselskapets virksomhet er regulert i lov om verdipapirhandel og i lov om verdipapirfond, og virksomheten er underlagt kredittilsynets kontroll.

Aksjeindeks
Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) skal være en investerbar indeks som representerer alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1. januar og 1. juli. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert og indeksen er justert for utbytte. OBX-indeksen på Oslo Børs viser vektet verdiutvikling for de 25 mest omsatte aksjene.

Aksjeindeksert obligasjonslån
Et obligasjonslån der avkastningen er avhengig av en eller flere aksjeindekser.

Aksjeindeksobligasjon
En aksjeindeksobligasjon består av en obligasjonsdel og en opsjonsdel. Obligasjonsdelen garanterer tilbakebetaling av et visst beløp, mens opsjonsdelen gir en oppside hvis en referanseindeks utvikler seg positivt.

Aksjekapital
Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi. Aksjekapitalen kan økes gjennom kapitalutvidelser (emisjoner).

Aksjeklasser
Se A- og B-aksjer.

Aksjekurs
Prisen på en aksje.

Aksjemegler
Aksjemeglere formidler kjøp og salg av aksjer, og driver i tillegg aktiv rådgivningsvirksomhet. De fleste meglerfirmaene henvender seg imidlertid til det profesjonelle markedet, og er et aktuelt alternativ først og fremst for viderekomne aksjesparere som disponerer noe større beløp. Meglerne beregner kurtasje på samme måte som bankene.

Aksjeselskap
En juridisk selskapsform. Selskapet eies av innehaverne av enkeltaksjene. Selskapet er en egen juridisk enhet, aksjeeierene kan ikke tape mer enn aksjeinnskuddet. Det offentlige stiller tydelige krav til et aksjeselskap, blant annet krav om regnskapsfører og revisor, samt hvordan styret skal arbeide.

Aksjesparerforeningen
Uavhengig interesseorganisasjon for aksjonærer. Ivaretar medlemmenes interesser overfor myndigheter og markedsaktører. Medlemskap gir en rekke fordeler, bl.a. børs- og markedsinformasjon, rabatter på rådgivningsprodukter, deltakelse i emisjoner, litteratur mm.

Aksjonær
En person eller institusjon som eier aksjer i et aksjeselskap.

Aksjonærbidrag
Dette er en ordning som gjelder for aksjeselskaper i stiftelsesåret ,og de neste fire år. Hvis et selskap går med underskudd kan aksjonærene gi et aksjonærbidrag, som de får fradrag for i egen selvangivelse. Aksjonærene må bidra i samme forhold som de eier aksjer.

Aksjonærregister
Alle aksjeselskaper plikter å holde oversikt over hvem som eier aksjer i selskapet. Denne oversikten kalles et aksjonærregister.

Aktiv eier
Skattemessig uttrykk. Med en aktiv eier menes en person som er eier eller deleier i en bedrift, samtidig som han har et arbeidsforhold i bedriften.

Aktiva
Regnskapsuttrykk. Betegnelsen på eiendelene i en bedrift. Dette kan være gjenstander, immaterielle verdier, verdipapirer og kontanter.

Aktivaklasser
Ulike typer eiendeler, eksempelvis kontanter, eiendom eller ulike verdipapirer.

Alfa
Er en korrigeringsfaktor for den del av avkastningen som ikke lar seg forklare av markedsrisikoen/beta. Kan også tolkes som den avkastningen porteføljen ville hatt dersom indeksen har 0% avkastning.

Allmenaksjeselskap ASA
Et allmennaksjeselskap er et aksjeselskap med begrenset ansvar for deltakerne (eierne). At ansvaret for aksjeeierne er begrenset, betyr at de ikke har plikt til å yte høyere innskudd i selskapet enn det som følger av aksjetegningen, og at de kun kan pålegges å betale noe av selskapets gjeld når dette er spesielt avtalt. Organisasjonsformen allmennaksjeselskap er beregnet på selskaper som har mange aksjeeiere.
Selskapet må benevne seg "Allmenn-aksjeselskap" i vedtektene og registreres med samme betegnelse i Foretaks-registeret. Da skal foretaksnavnet ha med forkortelsen ASA Aksjer kan tegnes av eller selges til en ubestemt krets, «allmennheten».
Et allmennaksjeselskap må ha aksjekapital på minimum en million kroner og et styre på minst tre medlemmer. Det er pålagt å ha daglig leder.

Alminnelig inntekt
Inntekten etter alle fradrag. Denne inntekten er grunnlaget for beregning av kommuneskatt, fylkesskatt, og fordelingsskatt.

Alternative investeringer
Samlebetegnelse på investeringer i utradisjonelle aktivaklasser; som hedgefond, investeringer i private equity, råvarer, eiendom, infrastruktur m.v..

Amerikansk opsjon
Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.

Amortisasjon
Tilbakebetaling av lån.

Andel
Eierandel, for eksempel i et aksjefond.

Anfordring
Penger som settes inn eller som er innestående på en bankkonto. Tradisjonelt skjelnes mellom innskudd på anfordring, som kan tas ut uten varsel, og innskudd på oppsigelse, der pengene må sies opp før de tas ut for å unngå rentedekort.

Annenhåndsmarkedet
Et annenhåndsmarked eller sekundærmarked er et finansmarked for handel av verdipapirer som allerede har blitt utstedt i en emisjon. I Norge er annenhåndsmarkedet for aksjer Oslo Børs, hvor investorer kan handle med hverandre uten direkte tilknytning til aksjens utsteder. Begrepene brukes også om bruktmarkeder, hvor varer kjøpes og selges i etterkant av førstegangskjøpet.

Annuitetslån
Lån hvor summen av låntakers terminbeløp til renter og avdrag er konstant.

Anomali
Aksjeuttrykk. Noe som avviker fra teorien om at markedet er effisient.

Ansvarlig kapital
Et uttrykk som gjerne brukes om den kapitalen som kan medregnes i kapitalkravene etter myndighetenes forskrifter.

Ansvarlig lånekapital
Dette er lån som har prioritet etter all annen gjeld. Den ansvarlige lånekapital betraktes ofte som en mellomting mellom gjeld og egenkapital. Den forrentes og kan kreves betalt tilbake, men den har prioritet etter den øvrige gjeld og foran aksjekapitalen. Den ansvarlige lånekapital likestilles med egenkapital i en del tilfeller, for eksempel i banker, som er pålagt å holde egenkapitalen over et visst nivå.

Ansvarlig selskap
En betegnelse på et selskap der to eller flere deltar. Eierne er solidarisk ansvarlig for hele virksomhetens gjeld. I et ansvarlig selskap har eierne et personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede gjeld. Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap: ANS: I et ansvarlig selskap har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det én deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre. DA: Den andre varianten er et selskap med delt ansvar hvor deltakerne samlet har et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men der hver deltaker bare kan belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan for eksempel ikke kreve mer enn ti prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg ti prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Ved stiftelse av et ANS eller DA må det avholdes et selskapsmøte. Du og dine kompanjonger har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskaps-avtale som alle skal undertegne. Protokollen fra dette møte samt sel-skapsavtalen må undertegnes og sendes til Foretaksregisteret når selskapet regi-streres. Det stilles noen minstekrav til innholdet. Blant annet skal avtalen ha bestemmelser om selskapets formål og om verdien av deltakernes innskudd.

Appresiering
Verdiøkning, det motsatte av depresiering. Ordet brukes særlig på valutaområdet, spesielt om kursstigning på en valuta (i forhold til andre valutaer) som følge av økt etterspørsel i markedet.

Arbeidskapital
Bedriftsøkonomisk uttrykk. Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

Arbitrasje
Betegnelsen på handel i finansmarkedet som tar sikte på å gi (eller forsøk på) en gevinst ved å utnytte ubalanser i markedet. Man utnytter prisforskjeller mellom to eller flere markeder. En kombinasjon av transaksjoner som baserer seg på ubalanse gjennomføres, og fortjenesten er differansen mellom markedsprisene. For akademikere er arbitrasje en transaksjon som ikke innebærer negativ kontantstrøm ved noen sannsynlig eller midlertidig situasjon, og positiv kontantstrøm i minst én situasjon; i korte trekk en risikofri fortjeneste. En person som bedriver arbitrasjehandel kalles for en arbitrasjør. Uttrykket brukes normalt i handel innen finansielle instrumenter, som f.eks. obligasjoner, aksjer, derivater, råvarer og valuta. Eksempel: En aksje som er notert både på Oslo Børs og på London-børsen kan prises ulikt på de to børsene på samme tid. En eventuell feilprising varer normalt en kort periode.

Asset Management
Forvaltning av midler («assets»). Forvaltere og andre eksperter på investeringer har ofte «Asset Management» som en del av navnet sitt.

At-the-money
Opsjonens innløsningskurs er tilnærmet lik underliggende markedspris. Opsjonens realverdi er tilnærmet lik null.

Avanse
Bedriftsøkonomisk uttrykk. Betyr bruttofortjeneste dvs salgspris minus inntakskost.

Avkastning
En verdiendring. Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning. Utbytte inkluderes, mens omkostninger trekkes fra.

Avkastningskrav
Krav til avkastning. Benyttes for å beregne nåverdi av fremtidig kontantstrøm. Avkastningskravet bestemmes av avkastning på risikofrie investeringer, med et risikotillegg. Usikre investeringer skal ha høyere avkastningskrav enn risikofrie investeringer.

Avkastningskurve
Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off kurve.

Avregning
Forskjellen mellom opsjonens innløsningskurs og markedsverdien på underliggende instrument ved innløsning av opsjonen.

Avskrivning
Regnskapsuttrykk. Eiendeler som kan avskrives er typisk gjenstander som bedriften eier som f eks biler og maskiner. Det er forskjellige satser for ulike gjenstander. Avskrivningene er en måte å få kostnadsført verdiforringelsen på eiendelen. Avskrivningen skjer etter to prinsipper; lineær avskrivning og saldoavskrivning.

Baisse
Et uttrykk for en negativ innstilling til for eksempel et marked, en aksje eller andre verdipapirer. Det motsatte av hausse.

Balanse
Del av et regnskap som viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.

Baltic Dry Index (BDI)
Baltic Dry Index er en indeks for tørrbulkratene innen shipping. Den ble introdusert i 1998, og drives av det britiske selskapet Baltic Exchange i London. Ifølge selskapet gir indeksen: «en bedømmelse av prisen for å flytte store råvarer til sjøs». Den tar for seg 40 skipsruters frakttid og reiseutgangspunkter, og dekker tørrlasteskip av typene supramax, panamax, handysize og capesize, som frakter en rekke handelsvarer, inkludert kull, jernmalm og korn. Indeksen dannes av et gjennomsnitt av indeksene for Supramax, Panamax, Handysize og Capesize. Disse indeksene er basert på profesjonelle vurderinger av et panel med internasjonale skipsmeglerselskaper. Siden fraktkostnadene varierer med lastmengden som skal fraktes (tilbud og etterspørsel), og siden tørrbulk vanligvis er varer som er indikatorer for produksjonen (eksempelvis sement, kull og jernmalm), blir indeksen også ansett som en god økonomisk indikator for fremtidig økonomisk vekst og produksjon.

Bankkrise
Finansnæringen gjennomgikk en omfattende krise på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Krisen var på sitt sterkeste rundt 1991, da staten måtte gripe inn for å "redde" bankene.

Etter en periode med sterk utlånsvekst på 1980-tallet, fikk både husholdninger og foretak problemer med å innfri sine lån, og flere banker tapte hele sin egenkapital.

Viktige deler av bakgrunnen for bankkrisen lå i forhold vedrørende konjunktur-utviklingen og bankenes og myndighetenes atferd på 1980-tallet. Regler og praksis om tapsføring og kapitaldekning hadde også innvirkning på kriseforløpet. Problemene begynte for alvor å gjøre seg gjeldende i 1987, da flere banker opplevde dårlige resultater og økende tap på utlån og garantier. På begynnelsen av 1990-tallet forsterket problemene seg, og statlige organer måtte gripe inn for å håndtere krisen som oppsto.

I 2007 ble et nytt begrep innført, da subprime morgages, eller lån til høyere rente enn den normale førte til en internasjonal finanskrise. I et hett internasjonalt boligmarked, var det blitt utstedt boliglån med rente og avdragsfrihet i tre år til personer som på ingen måte kunne betjene lånene.

Boligkrisen som startet i USA på slutten av 2006, spredde seg raskt over hele verden og kursene stupte på børsen verden over høsten 2008. Mange store europeiske banker (bl.a. Northern Rock) gikk over endte som et resultat av denne krisen. Banker, investeringsbanker og forsikringsselskaper i USA gikk over ende og endte opp med konkurs eller å bli tatt over av staten (bl.a. Bear Sterns, Merrill Lynch, AIG, Fanny Mae og Freddie Mac).

Bareboat-avtale
Shippinguttrykk. Innebærer å leie et skip uten mannskap. Dersom et skip leies ut på en bareboat-avtale overlates all driftsrisiko til leietaker, mens den som eier skipet mottar leieinntekter fra leietakeren.

Basispunkter
Finansuttrykk. Betegnelsen på 1/100 del av 1 %.

Bear
Bjørnen (the bear) symboliserer en nedadgående trend i markedet, i motsetning til oksen (the bull) som symboliserer en oppadgående trend.

Bearish
Uttrykk for negativt, pessimistisk syn på utviklingen i aksjemarkedet. Kan også beskrive en nedadgående trend i et marked. Motsatt av Bullish.

Bedriftsforsamling
En valgt forsamling som særlig skal sikre de ansatte innflytelse i bedriften. Fører tilsyn med bl.a. omorganiseringer, innskrenkninger, og større investeringer.

Benchmark
Betyr referanseindeks. For eksempel en indeks som viser utviklingen for et marked, som det er naturlig å sammenligne verdiutviklingen i et aksjefond med.

Best mulig
Aksjeuttrykk. Når du skal kjøpe eller selge kan du gi beskjed til megleren at handelene skal skje til best mulig kurs. Du setter altså ingen grenser for hvilken kurs aksjen kan kjøpes eller selges til.

Beta
Aksjeuttrykk. Forteller i hvor stor grad en aksje svinger i takt med markedet. Jo høyere verdi, desto kraftigere utslag hver vei. Totalindeksen har betaverdi lik 1. Tallet for betaverdien blir beregnet ut fra kursene de siste fire årene.

Beta-verdi
Et uttrykk for hvordan en aksjes kurs svinger i forhold til det samlede markedet. Vi kan uttale oss presist om risikoens størrelse ved hjelp av betaverdi. Beta lik 0 har ingen risiko og beta lik 1 er gjennomsnittlig risiko. En aksje med beta lik 1 har samme systematiske risiko som markedsporteføljen. Har aksjen en beta på 0,5 er den mindre risikabel enn markedsporteføljen. Tilsvarende betyr beta på 1,5 større risiko enn gjennomsnittet.

Blue chips
De viktigste eller ledende aksjene i et marked, for eksempel Statoil, Norsk Hydro og flere av de andre aksjene på OBX-listen (25 største på Oslo børs).

BNP (Brutto nasjonalprodukt)
Forkortelse for brutto nasjonalprodukt. Se også under dette ordet. BNP brukes ofte som et uttrykk for den økonomiske veksten i et land.

Bobestyrer
Normalt en advokat som er utpekt av skifteretten til å lede konkursbehandlingen.

Bonanza
Slang som i finanssammenheng brukes om et marked eller en aksje som stiger kraftig.

Bortfall
Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.

Bransjefond
Fond som investerer i selskaper som opererer i en bestemt eller flere på forhånd definerte bransjer.

Break Even
Bedriftsøkonomisk uttrykk. Betegnelse på at noe går akkurat i balanse, eller det punktet noe går i balanse.

BRIX-indeksen
Indeksen er et mål på avkastningen for et utvalg av obligasjonslånene i Oslo Børs' storlånsektor. Den beregnes i realtid (på minuttbasis) i Børsens åpningstid og har utgangspunkt 1.000 pr 1. januar 1990.

Bruttonasjonalprodukt
Bruttonasjonalproduktet viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode, vanligvis et år, og omfatter verdiskapingen i all markedsrettet næringsvirksomhet, dessuten offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner.

Budsjettbalanse
Forholdet mellom inntekter og utgifter i et budsjett. Ofte brukt som begrep i statens budsjett.

Bulk
Bulk er et shippinguttrykk som ofte brukes synonymt med tørrlasttransport (på skip), men "by definition" betyr "bulk" transport av råvarer i store kvanta og som ikke er pakket- for eksempel kull, korn, jernmalm, olje og gass. The Baltic Exchange i London har en rekke indekser på transport av råvarer, både tørr (dry) og våt (wet). Eksempler på Wet bulk er olje, kjemikalier, gass, flytende natur gass (LNG) og bensin/diesel (petrolium). Noen av indeksene er også brukt til å sette fremtidige fraktpriser (Freight Futures, også kjent som FFA's). Den mest kjente av indeksene er Baltic Dry Index, også kalt BDI.

Bulkrater
Shippinguttrykk som beskriver prisen på transport av tørrlast over en definert strekning.

Bullish
Uttrykk for positivt, optimistisk syn på utviklingen i aksjemarkedet. Bullish marked betyr oppadgående trend i markedet. Motsatt av bearish.

Bundne aksjer
Aksjer som bare kan eies av nordmenn.

Børs
Handelsplass for verdipapirer, for eksempel aksjer, råvarer, valuta e.l.

Børskurslisten
Blad som inneholder børskurser, volum etc., samt offisielle meldinger fra de børsnoterte selskapene. Utgis av Oslo Børs Informasjon AS, tlf. 22 34 18.

Børsnotert
En aksje eller et verdipapir som er fritt omsettelig på en regulert markedsplass.

Børsverdi
Markedsverdien av et selskap notert på en børs. Børsverdien finnes ved å gange antall aksjer med aksjekursen.

CAC 40
CAC 40 som har sitt navn fra Parisbørsen's tidligere handelssystem Cotation Assistée en Continu, er en benchmark fransk aksjeindeks. Indeksen representerer et kapitaliserings-vektet mål for de 40 mest signifikante verdier for de 100 høyest market caps på Parisbørsen (nå Euronext Paris). Det er en av de nasjonale hovedindekser for den pan-Europeiske aksjebørsgruppen Euronext ved siden av Brussel' BEL20, Lisbon's PSI-20 og Amsterdam's AEX.

Call (Kjøpsopsjon)
En rettighet, men ikke en plikt, til å kjøpe en aksje (eller en råvare, valuta, obligasjon eller annet) på et på forhånd bestemt tidspunkt til en fastsatt pris. (se opsjon)

Call-rettighet
Låntakers mulighet til å tilbakebetale et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkter fastsatt i tegningsinnbydelsen. (Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering). Jfr put-rettighet.

Cash Flow
Bedriftsøkonomisk uttrykk. Dette er kontanstrømmen i bedriften. Denne kan være helt forskjellig fra det regnskapsmessige resultat.

CDO
CDO står for Collateralized Debd Obligation. En CDO er en obligasjon (lån) som utstedes med sikkerhet i eiendeler, som for eksempel boliglån. Et stort antall boliglån buntes sammen i én obligasjon (CDO). Renten som betales på boliglånene brukes til å betale CDO-en. CDO-en deles opp i såkalte transjer, med varierende sikkerhet. Disse transjene selges til investorer, hvor de transjene som har lavest sikkerhet gir høyest avkastning. Men blir boliglånene misligholdt er det disse transjene med lavest sikkerhet som først taper penger.

CDS
CDS står for Credit Default Swap. En CDS er en forsikring mot mislighold av lån, som for eksempel en CDO. Den som selger en CDS forplikter seg til å kompensere kjøpere av CDS-en for tapet på lånet som er misligholdt. Selgeren mottar en forsikringspremie, men risikerer å måtte betale erstatning til kjøperen i tilfelle mislighold.

En "Naked CDS" er en CDS som er solgt til noen som ikke eier lånet som forsikres. Dette er en ren spekulasjon på at lån misligholdes, ettersom kjøperen ikke sitter med den kredittrisikoen som långiver har.

Certeparti
Skipsfartsuttrykk. Et kontraktsdokument for befraktning.

CFX
En aksjeindeks på Oslo Børs som består av de 30 mest omsatte aksjene. Indeksutvalget korrigeres hvert kvartal.

Clearing
Oppgjør mellom partene i en handel. Norsk Opsjonssentral A.S (NOS) trer inn som mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.

CLI (Composite Leading Indicator)
Denne ledende indikatoren er laget for å fange opp tidligere signaler på vendepunkt i økonomien. Tallmaterialet er svært omfattende, og inkluderer over 40 land. Indikatoren går helt tilbake til 1960-tallet for mange av landene, men ulempen med denne er at den stadig revurderes, slik at det er vanskelig å sammenligne nye tall med gamle.

Combined Ratio
Bedriftsøkonomisk uttrykk. Dette brukes om forsikringsselskapene. Angir summen av kostnadsprosenten og skadeprosenten (ift.inntekten).

Compliance
Compliance betyr at alle aktiviteter skal gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser – og dessuten i tråd med interne retningslinjer.

Contago
Contango er et uttrykk for prising av råvare-futures der gjeldende markedspris for råstoff (spotpris) er lavere enn terminprisen (levering i fremtiden). Altså "eplene på treet er dyrere enn eplene på markedet".

Corporate Finance
Et begrep som omfatter finansielle beslutninger og analyser knyttet til kapitalstruktur i selskaper, eksempelvis forholdet mellom egenkapital og gjeld, innhenting av ny kapital, verdivurderinger av selskaper som skal fusjoneres, m.m.

DAX
Hovedindeksen på Frankfurt-børsen i Tyskland.

Daytrader
En person som vanligvis kjøper og selger aksjer i et høyt tempo for å utnytte kurssvingninger i løpet av en handledag.

Deflasjon
Betyr at prisnivået på varer og tjenester i et land faller. Deflasjon er en minkning av pengemengden i forhold til varer og tjenester, som i sin tur øker markedsverdien eller kjøpekraften til penger. Høy deflasjon i en økonomi har historisk ført til depresjon fordi handel stopper opp når markedet mister bytteredskapet (penger) som lar varer bytte hender, selv om produksjon av mat og varer er den samme. Det motsatte av deflasjon er inflasjon.

Debitor
Den man har penger til gode av. Motsatt av kreditor.

Dekningsbidrag
Bedriftsøkonomisk uttrykk. Dekningsbidraget fremkommer ved å trekke de variable kostnadene fra utsalgsprisen for et produkt. Det skal dekke de faste kostnadene pluss avkastningen/fortjenesten til bedriften/eierne.

Delingsmodellen
Når aktive eiere eier mer enn 2/3 av en virksomhet skal det beregnes en personinntekt for de aktive eierne. Næringsinntekten må deles i en kapitalavkastningsdel og en arbeidsinntektsdel. Det er denne delingen som er bakgrunnen for uttrykket delingsmodellen.

Delta
Sensitivitetsvariabel som uttrykker den forventede endringen i opsjonsprisen ved en markedskursendring på én kursenhet i underliggende instrument. For calls er delta positiv og for puts er den negativ. Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på out-of-the-money opsjoner.

Depotkonto
Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.

Derivat
Et derivat er et verdipapir som er avledet av et annet verdipapir. Avkastningen på derivatet avhenger av verdipapiret det er avledet av. En opsjon er et eksempel på et derivat, og begrepet derivat er ofte brukt
som en fellesbetegnelse for opsjoner, futures, forwards, swaper og fremtidige renteavtaler (FRA).

Derivatinstrument
Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures.

Diskhandel av aksjer
Dette er en ordning spesielt myntet på småaksjonærer som vil kjøpe mindre antall aksjer. Bare de vanligste børsnoterte aksjene er tilgjengelige for diskhandel; banken kan gi deg en liste over hvilke som er aktuelle. Salg og kjøp skjer til den kurs som gjelder der og da, og mot kontant oppgjør.

Direkte avkastning
Aksjeuttrykk. Aksjens utbytte i prosent av børskursen.

Disagio
Kurstap på valuta, brukes også ved tap på verdipapirer.

Diskontere
I aksjemarkedet betyr dette at det er tatt inn i aksjekursene forventninger til at visse, spesifikke ting vil skje i fremtiden.

Disposisjonsfond
Regnskapsuttrykk. Et fond som består av beskattet egenkapital. Kommer i tillegg til aksjekapital og reservefond.

Diversifisering
Aksjeuttrykk. Det å spre plasseringen på flere forskjellige aksjer, for å redusere risiko. Kan også brukes når man sprer plasseringene på forskjellige plasseringsalternativer.

Dividende
I aksjesammenheng det samme som utbytte. I konkurssammenheng det man får utbetalt når konkursboet gjøres opp.

Dow Jones Index
Den mest kjente utenlandske aksjeindeksen for New York-børsen fra 1884. Bygger på kursene til 30 industriaksjer.

Driftsgrad
Driftsgraden er overskuddet i bedriften etter at alle kostnader forbundet med driften er trukket fra. Måles i prosent av omsetningen.

Driftsresultat
Regnskapsmessig resultat før finansposter og skatt.

Durasjon
Et løpetidsbegrep (varighet). Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer.

EBIT
Driftsresultat. Earnings Before Interest and Taxes. Resultat før finansposter og skatt.

EBITDA
Driftsresultat før avskrivninger. Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation.

Effektiv avkastning
Den forrentning man får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.

Effektiv rente
Rentesats som inkluderer alle gebyrer og kostnader.

Effisient kurs
Aksjeuttrykk. Betyr at kursen reflekterer all tilgjengelig informasjon, slik at kursen alltid er "riktig".

Egenkapital
Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Dvs. kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.

Egenkapitalrentabilitet
Avkastningen bedriftens egenkapital får i året. Regnes ut ved å ta periodens resultat, og dele dette på gjennomsnittlig egenkapital gjennom året.

Eiendomsinvestering
En investering i fast eiendom. Formålet er å tjene på årlige leieinntekter, samt eventuelle salgsgevinster.

Eksklusiv utbytte
Første dag etter at et børsnotert selskap har betalt utbytte til aksjonærene vil aksjen noteres eksklusiv utbytte. I et aksjemarked, alt annet like, vil aksjekursen normalt falle tilsvarende beløpet som er utbetalt per aksje.

Eksponering
Investerte midler i et marked, en sektor eller en bransje. En høy eksponering i et marked betyr at man har investert en stor del av kapitalen her og at den totale investeringens utfall i stor grad avhenger av utviklingen i dette markedet.

Emisjon
Kapitalutvidelse. Innebærer at et selskap utsteder (selger) nye aksjer til eksisterende og/eller nye aksjonærer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer.

Emittere
Hente inn penger til bedriften ved å utstede (selge) nye aksjer til nye eller eksisterende eiere.

Emerging Market
Emerging market omfatter alle land og regioner som er i ferd med å bli en industrinasjon. I disse landene befinner børsene seg på et tidlig utviklingsstadie. Da landene befinner seg i en sterk økonomisk utvikling vil den potensielle veksten ligge et stykke unna den reelle veksten.

EPS
EPS stammer fra det engelske ordet earnings per share, og betyr fortjeneste pr aksje på norsk. EPS regnes ut ved å ta avkastningen som tilfaller eierne i perioden (som regel resultat etter skatt), og dele på antall aksjer. Antall aksjer som brukes når EPS skal regnes ut er enten gjennomsnittlig antall aksjer i året, eller det antall aksjer som du vet vil være i selskapet om kort tid.

Etiske investeringer
Investeringer i bransjer, produkter eller selskapet som oppfyller visse etiske krav. For eksempel at selskapet ikke forurenser, ikke produserer skadelige varer, eller benytter barn som arbeidskraft.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
En daglig beregnet referanserente basert på den gjennomsnittlige renten bankene tilbyr for usikrede lån til andre banker i euro-pengemarkedet (eller interbankmarkedet).

Europeisk opsjon
Opsjonen kan kun innløses på bortfallsdagen.

Ex - dividende (utbytte) dagen
Første dag etter at et selskap har betalt utbytte til aksjonærene.

Fast lån
Lån som etter de fastsatte betingelser løper uten avdrag og i sin helhet forfaller på et bestemt tidspunkt.

Fastrentelån
Fastrentelån sikrer deg lik rente og lånekostnader i en avtalt periode, i motsetning til flytende rente, der rentesatsen bestemmes av de til enhver tid gjeldende markedsbetingelser

FIAT-valuta
Fiat-penger er penger uten en indre verdi. Det er penger (mynter og sedler) som er utstedt av sentralbanken og erklært å være penger. Men sentralbanken har ikke dekning (i f.eks gullreserver) til å innløse dem i realverdier. Det er utelukkende tiltroen til at den neste kjøperen i rekken også vil akseptere pengene som betalingsmiddel som får dem til å bli penger. Ordet «fiat» kommer fra latin og betyr «la det skje». De fleste valutaer i verden er fiat-penger, deriblant amerikansk dollar, euro, norsk krone og zimbabwisk dollar. Den dagen folk ikke lenger stoler på systemet (bankene) vil de ikke godta fiat-penger som betalingsmiddel for sine varer og tjenester, og fiat-pengene vil være verdiløse.

FIFO-prinsippet
Betyr "først inn-først ut". De eldste enhetene på lageret går ut først. Dette prinsippet brukes om beskatningsregler for aksjegevinster.

Finanspolitikk
Hvordan Staten skal disponere inntekter og utgifter i offentlig sektor.

Fisjon
I bedriftsøkonomisk sammenheng betyr det å splitte et selskap opp i to eller flere selskap.

Flagging
Når man passerer visse prosentandeler av aksjene i et børsnotert selskap skal det "flagges". Innebærer at man informerer markedet om kjøpet og hvilke intensjoner man har med investeringen. Flagging er regulert i verdipapirhandelloven.

Foliorente
Bankenes kontoer i sentralbanken kalles foliokonto og styringsrenten i Norges bank refereres o gså til som foliorenten.

Fond
Fond er kapital som er satt til side for bestemte formål. Norges størtse og kanskje mest kjente fond er «oljefondet» eller «Statens pensjonsfond - utland», som forvaltes av Norges Bank.

Fondsaksjer
Aksjer som deles ut ved å overføre midler fra bedriftens frie fond. Aksjene deles ut vederlagsfritt etter hvor mange aksjer de enkelte aksjonærer eier.

Fondsbørs
Markedsplass for omsetning og kursnotering av verdipapirer, f.eks aksjer, obligasjoner, sertifikater og grunnfondsbevis.

Fondsemisjon
Utdeling av nye aksjer til aksjonærene ved overføring av overskudd, fondsmidler eller oppskrivning av selskapets aktiva. Medfører altså ingen innbetaling av kapital.

Fondsmegler
En som er godkjent av Fondsmeglerforbundet til å medvirke ved kjøp og salg av aksjer, obligasjoner og grunnfondsbevis.

Forvaltningsselskap
Forvaltningsselskaper har konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå forvaltning av verdipapirfond iht Lov om verdipapirfond.

Forwards
En forwardkontrakt (terminkontrakt på norsk) er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et underliggende aktivum på et forhåndsbestemt tidspunkt i fremtiden. Derfor skiller man mellom handelsdato og leveringsdato. Kontrakten brukes for å kontrollere og hedge risiko, som for eksempel i forbindelse med valutarisiko. Selger plikter seg til å levere kontraktens underliggende aktivum, mens kjøper forplikter seg til å kjøpe det avtalte aktivum ved kontraktens utøvelsesdato. Forwardprisen avtales før partene signerer under på kontrakten. I en forwardtransaksjon vil ingen reelle kontanter utveksles mellom partene; eventuelle tap og gevinster realiseres ved utøvelsesdatoen. Dersom transaksjonen sikres ved garanti, vil overføring av margin finne sted i henhold til forhåndsavtalte vilkår. Ellers vil ingen aktiva av noe slag skifte eier før forwardkontraktens utøvelsesdato. Forwardprisen i en slik kontrakt sees ofte i motsetning til spotprisen, som er den faktiske prisen hvor aktivumet skifter eier (på spotdatoen, normalt to virkedager). Differansen mellom spot- og forwardprisen blir gevinst og tap for de to partene. En standardisert forwardkontrakt som handles på børs kalles for en futureskontrakt.
En forwardkontrakt innebærer altså en rett og en plikt til å kjøpe underliggende aktivum (for eks aksjer eller råvarer) til avtalt kurs. Kontrakten skiller seg fra en opsjon som bare innebærer en rett, men ikke plikt til å kjøpe underliggende aktivum.

FRA-rente
Fremtidig renteavtale. En avtalt rente på lån eller investering mellom en bank og en kunde for en bestemt periode. Benyttes ofte som sikring mot rentesvingninger.

Fremmedkapital
Den kapital et foretak bl.a bringer til veie ved å ta opp obligasjonslån eller andre lån. Fremmedkapital skal tilbakebetales. Se egenkapital.

Fremmedkapitalprosent (Leverage Ratio)
Forholdet mellom lånte penger og bankens egne penger. Jo mer banken låner, jo høyre leverage/fremmedkapitalprosent.

Friaksje
En aksje som tildeles aksjonærene vederlagsfritt.

Frie fond
Aksjefondsuttrykk. Dette er betegnelsen på fond som ikke trenger å følge bestemte plasseringsregler (som AMS-fond). Disse fondene plasserer pengene først og fremst i Norge.

FTSE
Hovedindeksen på London-børsen. Blir også kalt Footsie. Det er Financial Times som utarbeider indeksen.

Fusjon
To eller flere selskaper som slår seg sammen til én juridisk enhet.

Futures
En futureskontrakt (også kjent som terminkontrakt) er en bindende kontrakt mellom to parter om å kjøpe/selge en bestemt vare ved en fastsatt leveringsdato i fremtiden. Per definisjon kan dette ligne på en opsjon, men med en opsjon har man en rett og ikke en plikt til å utøve opsjonen. I likhet med opsjoner blir de færreste av disse kontraktene innløst, og de blir som regel likvidert før utløpsdatoen. Markedet for futureskontrakter oppsto i sin tid for bønder som søkte en måte å sikre seg en god pris for avlingen sin ved fare for prisfall før leveringsdato.

Det må understrekes at i motsetning til aksjemarkedet (hvor verdier skapes), så er terminkontraktmarkedet et rent nullsumspill. Enkelt forklart kan man ikke tjene penger uten at motparten av kontrakten taper penger. Tjener man penger på prisoppgang, kommer gevinsten direkte fra kontoen til motparten som spekulerte i prisnedgang.

Førstehåndsmarkedet
Det markedet hvor verdipapirene kjøpes av investors første gang, dvs. når verdipapirene utstedes og selskapet tilføres kapital

Garantikonsortium
En gruppe som garanterer at lånet/emisjonen blir fulltegnet. Dersom det ikke blir fulltegnet må garantikonsortium gå inn med midler for å kjøpe aksjene eller lånet som eventuelt ikke er solgt når tegningsperioden er utløpt.

Garantiprovisjon
Kontraktsmessig fastsatt godtgjørelse for å garantere fulltegning av en emisjon.

Gearing
Gearing er betegnelsen på det å bruke gjeld til å finansiere investeringer. De fleste nettmeglere tilbyr dette i dag, slik at du ikke trenger å ha 100% av egenkapitalen du ønsker å investere tilgjengelig. Du låner altså penger av megleren for å finansiere kjøp av verdipapirer. Dette er vel og merke ikke helt uten risiko. Si at du ønsker å kjøpe en aksje, du låner 50 % av beløpet du kjøper for. Hvis da aksjen synker 20 % i verdi sitter du igjen med et tap på 40 % av egenkapitalen du investerte. Går aksjen ned 50 % i verdi er hele egenkapitalen din borte, og synker aksjen mer enn 50 % vil du sitte igjen med gjeld til nettmegleren. Det er derfor viktig å være forsiktig hvis du ønsker å bruke gearing, og du må være klar over all risiko som er forbundet med dette. På den andre siden så har du doblet egenkapitalen din hvis aksjen stiger 50 %, så dette gir mulighet for mye høyere avkastning enn ved bare å bruke egenkapital.

Gebyrer/tegningsbeløp
Maksimalt tegning/innløsningsgebyr viser hva det koster maksimalt å tegne/innløse andeler i fond, angitt i prosent av tegnings-/innløsningsverdien, gjelder ikke pengemarkedsfond. Årlig forvaltningsgebyr viser hva forvalteren tar i årlige gebyrer for å forvalte fondet, angitt i prosent. Minimumstegningsbeløpet angir det minste beløpet man kan tegne for i fondet.

Gevinstskatt
Den skatt som må betales av eventuell gevinst som oppstår ved salg av aksjer eller andre verdipapirer.

Gjeldsgrad
Hvor mye gjeld selskapet har i forhold til eiendeler i slutten av en periode, målt i prosent. Regnes ut ved å ta total gjeld, og dele på totale eiendeler.

Going concern
Bedriftsøkonomisk uttrykk. Betyr at selskapets verdi skal vurderes under forutsetning av videre drift i selskapet.

Golden shares
En aksjetype som gir eieren av aksjen veto i forhold til å endre selskapets vedtekter. Disse ble en del brukt på 1980-tallet i forbindelse med privatisering av statlige selskaper, hvor staten ville opprettholde kontroll med virksomheten tross lav egen eierandel. Også brukt i generasjonsskifter i familieselskaper, hvor arvetagerne er mindreårige, eller hvor arvelater forsatt vil ha kontroll med virksomheten.

Goodwill
Regnskapsuttrykk. Merverdien i et selskap utover nettoformuen. Oppstår når selskapet blir kjøpt opp for et beløp som er høyere enn nettoformuen. Goodwill er en immateriell verdi som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og rykte, kundekrets og tilsvarende; den evne til fortjeneste utover normal gevinst på egenkapitalen som en innarbeidet forretning har ervervet seg. Er goodwill negativ kalles den også for badwill.

Grunnfondsbevis
Et fritt omsettelig verdipapir. Sparebanker notert på Oslo Børs utsteder ikke aksjer, men grunnfondsbevis.

Gråmarkedet
Aksjer som omsettes utenom børsen sier vi er omsatt i gråmarkedet. Gjelder aksjer som ikke er notert på børsen.

Gullstandard (Gold Standard)
Et pengesystem der det i lov er fastsatt at pengeenheten skal ha et visst gullinnhold. Under full gullstandard suppleres denne bestemmelse med to andre: seddelbankens plikt til å løse inn sedler i gull, og seddelbankens plikt til å kjøpe gull mot betaling i sedler.

Hang Seng
Hovedindeksen på børsen i Hong Kong.

Hausse
Et uttrykk for en possitiv innstilling til for eksempel et marked, en aksje eller andre verdipapirer. Det motsatte av baisse.

Hedgefond
Hedgefond er et samlebegrep for en profesjonell forvaltet fondsinvestering, som har relativt frie rammer for investeringsaktiviten sammenlignet med ordinære verdipapirfond. Den vesentligste forskjellen ligger i forvalterens frihet til å selge seg short og belåne porteføljen. Hovedsakelig skjer investeringene i aksje-, rente- og valutamarkedet, eventuelt også i råvaremarkedet og i andre finansielle markeder. Formålet med investeringene er typisk å gi positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen, såkalt absolutt avkastning.

Hedging
Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer samt renteendringer.

Historisk volatilitet
Et viktig tall i opsjonssammenheng. Tallet uttrykkes i prosent og forteller hvor mye en aksje har s vingt i kurs.

Holdingselskap
Benyttes normalt om et selskap som har aksjemajoriteten i andre aksjeselskap. Holdingselskapet er da "morselskapet" i gruppen.

Ihendehaverpapir
Verdipapir som ikke lyder på navn, men er utstedt til ihendehaveren, dvs. den som til enhver tid måtte eie verdipapiret. Slike papirer var vanlige tidligere og er det fremdeles i utlandet. For børsnoterte verdipapirer er det i Norge ikke lenger "besittelsen" som er avgjørende for eierskap, men hvem det er som er oppført som eier i Verdipapirsentralen.

Implisitt volatilitet
Prosentvis størrelse for markedets forventning til fremtidig bevegelse i underliggende verdi målt på årlig basis. Ved lav implisitt volatilitet er det mindre sannsynlig at opsjonen vil gå in-the-money eller mer in-the money. Opsjonen er av den grunn "billigere". Det motsatte gjelder ved høy implisitt volatilitet. Implisitt volatilitet beregnes ved å bruke markedets opsjonskurser som input i teoretiske opsjonsprisingsmodeller.

Indeks
En (oftest vektet) sammensetning av verdipapirer eller råvarer som viser utviklingen i et marked.Se også aksjeindeks.

Indeksfond
Fondsuttrykk. Betegnelsen på et fond som har å følge en bestemt indeks. Dette kan for eksempel være OBX-indeksen.

Indeksobligasjon
Obligasjon, vanligvis uten rente, der eventuell avkastning er basert på kursutviklingen i ett eller flere marked(er).

Indeksprodukt
Et finansielt produkt som har en avkastning knyttet til kursutviklingen i ett eller flere marked(er). Et indeksprodukt gir investor mulighet til å ta del i avkastningen til eksempelvis aksjer, råvarer eller valuta.

Inflasjon
Prisstigningen i samfunnet.

Information ratio (IR)
Er et forholdstall som viser i hvor stor grad fondsforvalteren har vært i stand til å oppnå meravkastning på de aktive eller selvstendige investeringsvalg i forhold til referanseindeks. Av to fond vil det med høyest IR være best. En IR høyere enn 1 indikerer at fondet har slått referanseindeksen. For å slå referanseindeksen må man ta på seg høyere risiko, og forhåpningen er å få en bedre avkastning. Fond som har positiv IR har klart dette. IR er fondets avkastning fratrukket en referanseindeks' avkastning (differanse avkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (relativ volatilitet). IR = Differanse avkastning / Relativ Volatilitet.

Infrastruktur
Strukturer og systemer som er nødvendige for at samfunnet skal fungere; eksempelvis transportårer som veier, jernbane, flyplasser og havner, samt elektrisitetsforsyning, telekommunikasjon, vann- og kloakksystemer etc.

Innløsning
Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.

Innløsningskurs
Opsjoner: Prisen innehaver av kjøpsopsjoner skal betale for det underliggende verdipapir eller prisen en innehaver av salgsopsjoner skal selge det underliggende verdipapir dersom opsjonen innløses.
Verdipapirfond: Den pris en andelseier i et aksjefond oppnår ved å innløse en andel.

Innløsningsprovisjon
(se Gebyrer/tegningsbeløp)

Innsidehandel
Verdipapirhandel foretatt av en person som er definert som innsider i selskapet. En innsider har tilgang på kurssensitiv informasjon. Innsidere har i perioder ikke lov til å handle verdipapirer. Børsen fører kontroll med alle innsidere i de børsnoterte selskapene.

Innsider
En person som har eller kan få tilgang til ikke-allment kjent informasjon om et selskap. Alle selskaper på Oslo Børs er pliktige til å føre innsideregister. Innsidere er pålagt restriksjoner for når de kan handle aksjer i selskapet.

Innsideinformasjon
Fortrolig (ikke allment) informasjon om et selskap som kan ha vesentlig betydning for kursutviklingen.

Institusjonelle investorer
Fond, banker, forsikringsselskaper og andre større aktører som investerer i verdipapirer eller andre produkter.

Instrumenter
Verdipapir med en målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.

In-the-money
En opsjon med realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi.

Innsideinformasjon
Fortrolig informasjon om et selskap eller dets aksjer som kan ha vesentlig betydning for kursutviklingen.

Internrente
Den renten vi må bruke for at en fremtidig kontantstrøm skal bli null, uttrykt i dagens kroneverdi.

Insider
En som har tilgang på fortrolig informasjon som kan ha vesentlig betydning for kursutviklingen på en aksje før allmennheten får tilgang på samme informasjon.

Investering
Plassering av penger med det formål å få avkastning, eksempelvis bankkonto med rente, aksjer, eiendom med leieinntekter eller mulighet til salgsgevinst, osv.

Investeringsbeløp
Fond har minstebeløp for førstegangsinvesteringer og fondssparing. De varierer fra 100,- opptil flere millioner. Beløpene kan være forskjellige for førstegangsinvesteringer og spareplaner innen det enkelte fond og/eller fondsselskap.

Investeringshorisont
Tidsperioden man ønsker å ha pengene plassert i et verdipapir eller marked.

Investeringsportefølje
En samling investeringer. En investeringsportefølje kan være sammensatt på mange ulike måter, f. eks. med aksjer, obligasjoner og eiendom.

Investor
En som plasserer penger i verdipapirmarkedet. Kan både være enkeltpersoner, firmaer og institusjoner som forvalter penger.

Irrational exuberance
Navnet på både fenomenet og boken (irrational exuberance av Robert Shiller) kommer fra en tale Allan Greenspan holdt den 5. desember 1996, hvor han sa "But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to unexpected and prolonged contractions as they have in Japan over the past decade?" og fortsatte med "We as central bankers need not be concerned if a collapsing financial asset bubble does not threaten to impair the real economy, its production, jobs and price stability." Rett etter denne talen ble holdt falt aksjemarkedene I Tokyo og Hong Kong 3%, som ble etterfulgt av DAX ned 4% og USA ned 2%.

Den tilsynelatende harmløse talen påvirket altså markedet så dramatisk, og ordet Greenspan visstnok hadde kommet på da han lå i badekaret en morgen og skrev talen, har blitt et kjent uttrykk som betyr «høy spekulativ pågang».

ISM-indeksen
Tallene bygger på en spørreundersøkelse blant amerikanske innkjøpssjefer. Den er en sammenstilling av informasjon om nye ordrer, produksjonsnivå, sysselsetting, lagerbeholdning og levering. ISM-indeksen er en av de tidligste nøkkeltallene som blir publisert hver måned og gir derfor ofte utslag i aksjemarkedet. Ulempen er at den bare sier noe om situasjonen blant en homogen gruppe fagfolk i ett land.

Jappetiden
I perioden fra 1982 til 1986 hadde vi god økonomi i Norge. Mange tjente masse penger, faktisk så mye penger at det ble trendy å kjøpe aksjer på børsen. De som kunne litt om aksjehandel og økonomi gjorde det godt, og det var spesielt mange unge som trivdes godt med denne måten å tjene penger på. Dessuten kunne hvem som helst ta opp lån på denne tiden, ofte uten så mye sikkerhet å snakke om. Mange kjøpte stort hus eller flott bil, mens andre satset lånte penger i firmaet sitt eller på børsen.
Jappetiden er senere blitt en betegnelse på en periode med utlånsvekst som oversteg det en enkelt husholdning kunne betjene. Dette medførte i mange øyne til den største bankkrisen i etterkrigstidens Norge, som kuliminerte på begynnelsen av 1991. Jappetiden var på sitt høyeste i 1985.

Joint Venture
Et Joint Venture særpreges ved at flere næringsdrivende går sammen om å gjennomføre et større prosjekt, for eksempel et samarbeid om et enterpriseprosjekt. Denne type samarbeid etableres for et avgrenset oppdrag, og ofte for en nærmere angitt periode. Et Joint Venture kjennetegnes blant annet ved at partene deltar i styringen av samarbeidet, også i tilknytning til daglig drift. Et Joint Venture kan organiseres som et aksjeselskap der deltakerne er aksjeeiere. En aksjeeieravtale vil i tillegg til å forplikte deltakerne til å opprette aksjeselskapet, også regulere deres rettigheter og plikter som aksjeeiere i selskapet. I andre tilfeller av Joint Venture er samarbeidet organisert som et ansvarlig selskap eller en eller annen løs samarbeidsform der de enkelte avtaler regulerer partenes rettigheter og plikter. I et Joint Venture blir det vanligvis opprettet et overordnet styringsorgan der alle deltakerne er representert. Dette betegnes ofte som en styringskomité. Etableringen av et Joint Venture-samarbeid med en utenlandsk partner er ofte nødvendig for raskt å få innpass på et nytt marked. Partene går inn med omtrent like stor kapital, de deler kostnader og fortjeneste likt og kontrollerer foretaket sammen. En slik avtale kan inngås for et enkelt prosjekt eller med sikte på et langsiktig samarbeid. Et Joint Venture skiller seg fra en strategisk allianse, som ikke nødvendigvis bygger på likhet mellom partene.

Kapitalintensiv
Industriproduksjon eller annen virksomhet som krever mye kapital (penger).

Kapitalnedsettelse
Aksjekapitalen settes ned. Tillatt ved dekning av tap, avsetting til fond styrt av generalforsamlingen, sletting av selskapets egne aksjer eller utdeling til aksjeeierne. Ofte benyttet av investeringsselskap i stedet for utbytte.

Kapitalutvidelse
Se emisjon.

Kjernekapital
Den delen av den ansvarlige kapitalen i finans- og forsikringsinstitusjoner som er egenkapital.

Kjernevirksomhet
Den delen en bedrift regner som sitt viktigste område. Det kan f. eks. være definert av hvilke produkter bedriften selger, eller hvilke kundegrupper bedriften retter salget mot.

Kjøperkurs
Den høyeste pris kjøperne i markedet er villige til å kjøpe en aksje for. Kursen eller prisen på en aksje bestemmes først og fremst av hvordan markedet vurderer mulighetene selskapet har til tjene penger, sett i sammenheng med faren for tap. Skal man få noen til å kjøpe en aksje med høy risiko, må prisen være slik at fortjenesten blir stor hvis alt går bra. Man kan si at aksjeeieren blir betalt for å ta en risiko.

Kjøpsrettsobligasjon
Obligasjon som gir rett til kjøp av aksjer i selskapet til en på forhånd avtalt pris.

Kjøpssignal
Aksjeuttrykk. Brukes i teknisk aksjeanalyse.

Klareringspliktig handel
Personer som i ansettelsesforhold eller på annen måte normalt vil ha tilgang på innsideinformasjon før allmennheten får tilgang på samme informasjon, er underlagt spesielle bestemmelser når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Typiske eksempler er selskapets styremedlemmer, medlemmer av kontrollkomite, revisor og ledende ansatte. Disse defineres som klareringspliktige, dvs at når de handler aksjer må det på forhånd klareres med selskapets øverste administrative leder. Dessuten er de underlagt handleforbud (karantene) i visse perioder i tilknytning til offentliggjørelse av års- eller delårsresultater. Forbudet gjelder uavhengig av om de faktisk besitter innsideinformasjon eller ikke. Handlene må rapporteres til det aktuelle selskapet som igjen rapporterer til Oslo Børs. En klareringspliktig kan derfor fritt kjøpe og selge aksjer forutsatt at vedkommende ikke besitter innsideinformasjon og at handlene ikke sammenfaller med karanteneperioder. ("Lovlig innsidehandel").

Kombinasjon
Handelsstrategi hvor investor foretar samtidig kjøp og/eller salg av flere opsjoner eller futures.

Kombinasjonsfond
Et verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av verken aksje- eller rentefond.

Kommandoøkonomi
En økonomi hvor mange investeringsbeslutninger er basert på politiske motiver framfor lønnsomhet.

Konjunktur
Beskriver den økonomiske aktiviteten i et land eller region, sett i forhold til den langsiktige trendveksten i økonomien i landet eller regionen.

Konjunktursvingninger
Uttrykk for variasjon i et lands økonomiske aktivitet, målt ved endringer i økonomiske størrelser som sysselsetting, konsum, inflasjon etc.

Konsernbidrag
Dette er overføringer mellom selskap i samme konsern. Selskapet som gir konsernbidraget får fradrag, mottaker inntektsfører bidraget. Selskapet som får bidraget må eie minimum 90 % i det avgivende selskapet.

Konsolidere
Å konsolidere betyr å slå sammen. Et selskap som kjøper et annet for så å slå sammen regnskapene, sier vi at de to selskapene konsoliderer sine regnskap.

Innenfor teknisk analise (TA) er konolidering en definisjon på det som skjer når en aksje trender og så får en periode der den går i motsatt retning av trenden. F.eks: i en stigende trend vil det være perioder der aksjen går noe tilbake eller sidelengs. Dette kalles en konsolidering.

Kontantstrøm
Forskjellen mellom inn- og utbetalinger.

Kontofører
Institusjonen som administrerer verdipapirkontoen din. Fra denne får du beholdningsoppgaver og kontoutskrifter. De aller fleste har VPS-kontoen hos en bank eller fondsmegler.

Konverteringskurs
Den kursen som eiere av konvertible obligasjoner kan konvertere obligasjonene til aksjer.

Konvertibel obligasjon
Obligasjon som innenfor en bestemt tidsfrist kan byttes om i andre verdipapirer (ofte aksjer) til på forhånd fastsatte betingelser.

Kortsiktig finansiering
Finansieringen har en varighet på under ett år.

Kortsiktig gjeld
Gjeld som forfaller innen ett år.

Krakk
Beskriver et marked som faller veldig mye på kort tid. De lærde strides om hvor mye et marked skal falle før man kan kalle det et krakk.

Kreditor
Den man skylder penger. Motsatt av debitor.

Kredittforetak
Foretak som har som formål å drive utlånsvirksomhet eller annen finansieringsvirksomhet, og som tar opp lån mot utstedelse av obligasjoner eller andre gjeldsbrev

Kredittrisiko
Risikoen for at en utsteder av obligasjonslån ikke klarer sine forpliktelser, for eksempel går konkurs.

Kurs
Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs. Vanligvis basert på siste omsetning.

Kursrisiko
Risikoen for at man får et kursfall på et verdipapir.

Kurssikring
Betegnelsen på å sikre en betalingsstrøm, eller et beløp, ved å bruke ulike kurssikringsteknikker. Blant annet ved å bruke opsjoner og terminkontrakter.

Kurtasje
Godtgjørelse/avgift til megler ved kjøp eller salg av verdipapirer.

Leverage Ratio
Se fremmedkapitalprosent

Leveranse
Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Fastsettes av British Bankers' Association på bakgrunn av kvoteringer fra de mest aktive bankene i pengemarkedet. Etter at de laveste og høyeste kvoteringene strykes beregnes renten som et gjennomsnitt av de gjenstående kvoteringene. LIBOR oppgis som en serie renter på utlån med varierende løpetid fra en dag til ett år.

Likvidasjon
I bedriftsøkonomisk forstand betyr det å avvikle et selskap, og utbetale eventuelle verdier til aksjonærene.

Likviditet
Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.

Limit
Grense for det høyeste du vil betale for en aksje, eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved kjøps- eller salgsordre til megler.

Lineær avskrivning
Regnskapsuttrykk. Avskrivningene blir fordelt på et visst antall år. Avskrivningene blir dermed like store år for år.

Littera
Benevnelse for de størrelser (1.000 kr., 5.000 kr., el. l.) et verdipapir er utstedt i.

Livrente
Pensjonsspareprodukt.

LME
London Metal Exchange. Markedsplass for omsetning av metaller.

Lov om Verdipapirfond
Lov om Verdipapirfond gir strenge regler for hvordan et fond kan investere pengene sine, og alle fond må få sine vedtekter godkjent av Kredittilsynet. Målet med lovgivning og tilsyn er at fondssparing skal være så sikkert som mulig. Måten fondsforvaltere forvalter et fond er underlagt strenge krav, som ikke kan endres uten godkjennelse av tilsynet. For eksempel må et aksjefond investere i minst 16 forskjellige verdipapirer for å spre risikoen best mulig i utgangspunktet. De fire største plasseringene kan utgjøre maksimum 40%, dvs. at hver plassering ikke kan utgjøre mer enn 10% hver av fondets verdi, mens de resterende 60% må være investert i minst 12 andre verdipapirer, dvs. ikke mer enn 5% hver av fondets verdi. For å merke seg dette regnes det ut slik: (4*10%)+(12*5%)=100%.

LTRO
ECB (European Central Bank) besluttet å gi lån (etter finanskrisen) til de kriserammede europeiske bankene slik at disse igjen kan benytte pengene til å kjøpe europeiske statsobligasjoner. Lånet kalles Long Term Refinancing Operation (LTRO).

Løpetid
Tidsintervallet fra en låneavtales start til slutt.

Lånekontrakt
Bindende avtale som regulerer gjeldsforholdet mellom låntaker og långivere, samt hvilke oppgaver tillitsmannen er tillagt.

Makroøkonomi
Betegnelse på den delen av økonomien som tar for seg hele samfunn og lands økonomier.

Markedsoppgjør
Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs fra dagen før. Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av investors bankkonti (depotkonti).

Markedsverdi
Antall aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen.

Market maker
Opsjoner: Foretak eller privatperson som mot lavere transaksjonskostnader har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurs i angitte opsjons- eller futuresserier med en maksimal forskjell mellom kjøps- og salgskurs. En market maker handler alltid for egen regning.
Obligasjoner: Et meglerforetak som inngår en avtale med obligasjonsutstederen om å kjøpe og selge obligasjoner i annenhåndsmarkedet. Market maker tilkjennegir til hvilke kurser han kan kjøpe et visst antall obligasjoner og til hvilke kurser han kan selge et visst antall. Slik "skaper" en market maker et marked i obligasjonen.

Megler
Mellommann. På Børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer (for eksempel Nordnet).

Meldepliktig handel
Personer som i ansettelsesforhold eller på annen måte, normalt vil ha tilgang på innsideinformasjon før allmennheten får tilgang på samme informasjonen, er underlagt spesielle bestemmelser når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Disse defineres som meldingsspliktige, dvs at når de handler må dette meldes til markedet gjennom Oslo Børs. Dessuten er de underlagt handleforbud i visse perioder i tilknytning til offentligjørelse av års- og delårsresultater.

Meldepliktig verdipapirhandel
Medlemmer av styret, bedriftsforsamling, representantskap samt revisor, administrerende direktør og andre ledende ansatte skal gi selskapet melding om handler i selskapets verdipapirer, som gjelder ham selv eller nærmeste familie. Selskapet fører protokoll og rapporterer regelmessig til Børsen.

MiFID
Direktiv om markeder i finansielle instrumenter (fra engelsk Markets in Financial Instruments Directive, ofte forkortet MiFID) er et EU-direktiv. MiFID trådte i kraft 1. november 2007 og er nedfelt i verdipapirhandelloven[1]. Det skal gi investorer bedre beskyttelse enn de har i dag. Etter den nye loven må alle kunder som handler finansielle instrumenter, klassfiseres etter nærmere bestemte kriterier. Krav til informasjon og rådgivning varierer med kundens profesjonalitet, og regelverket kommer særlig uerfarne investorer til gode.

Nakne opsjoner
Opsjoner som ikke er sikret mot kursendringer. Også kalt rene opsjoner eller en åpen posisjon (se hedging).

NASDAQ
En aksjebørs i USA med stort innslag av teknologiaksjer. Nasdaq-indeksen viser samlet vektet utvikling på Nasdaq-børsen.

Nasjonalbudsjett
Et budsjett for landets økonomiske stilling neste år.

Nasjonalinntekt
Netto nasjonalprodukt, tillagt netto finansinntekt og netto stønader.

Nasjonalregnskap
Oversikt over et lands samlede økonomiske virksomhet i et år.

Nedsiderisiko
Finansuttrykk som beskriver risiko for verdifall for en aksje eller et verdipapir.

Nedskriving
Regnskapsuttrykk som beskriver en situasjon der et selskap mener verdien av en eiendel er for høy i balansen. Selskapet foretar derfor en nedskriving for å synliggjøre eiendelens rette verdi.

Negativ pantsettelsesklausul
Bestemmelser i en lånekontrakt om at låntakers aktiva ikke skal kunne pantsettes for annen ny gjeld uten at tilsvarende sikkerhet utvides til å gjelde også det aktuelle lån.

Negativ saldo
Regnskapsuttrykk. En negativ saldo oppstår hvis gjenstanden man selger har en høyere verdi enn den bokførte. Den negative saldoen kan inntektsføres eller eventuelt redusere avskrivningsgrunnlaget innenfor samme avskrivningsgruppe.

Nettonasjonalprodukt
Bruttonasjonalproduktet fratrukket kapitalslit. Kapitalslit er slit og foreldelse av realkapitalen.

Netto andelsverdi
De fleste verdipapirfond fastsetter verdien på fondets andeler hver eneste virkedag, verdien er kursen en investor i utgangspunktet betaler per andel før tegningsgebyret er trukket fra (se kurser). Denne verdien, som kalles netto andelsverdi, framkommer ved å summere markedsverdien til alle verdipapirer (aksjer, obligasjoner) som fondet har investert sine midler i. Deretter trekkes alle fondets kostnader denne dagen, og beløpet deles på antallet utstedte andeler.

Netto finansinntekt
Renter og utbytte fra utlandet, minus renter og utbytte til utlandet.

NIBOR
Referanserente i valutabyttemarkedet, såkalt valutaswaprente. NIBOR-rentene er derfor avledet av rentene i de utenlandske pengemarkedene. Denne renten brukes ofte på interbanknivå som referanse for pengemarkedsrenter mellom bankene. Den utlånsrenten ulike banker krever av andre banker vil dermed korrelere i en viss grad med valutaswaprentene. NIBOR oppgis i en rekke satser, som retter seg etter lånets løpetid på alt fra syv dager til ett år. Den blir ofte regnet som markedets risikofrie rente, og er dermed aktuell i finansielle beregninger for å beregne verdipapirers avkastning utover å plassere midler i banken. NIBOR er ofte utgangspunkt for bankenes lånerenter til kundene.

Nikkei-indeksen
Hovedindeksen på Tokyo-børsen.

Nominell rente
Pålydende lånerente/rentesatsen på et lån.

Non-Farm Payroll
Det viktigste sysselsettingstallet for USA. Tallene utelukker offentlige ansatte bønder og er derfor ment å reflektere sysselsettingen som eventuelt gir grunnlaget for vekst i BNP

NOS
Forkortelse for Norsk Opsjonssentral A.S som står for clearing av alle handler med opsjoner og futures på Oslo Børs.

NYSE
Forkortelse for New York Stock Exchange.

Nåverdi
Dagens verdi av fremtidige inn- og utbetalinger.

OB Match
Øvrige aksjer med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt eller med mindre enn 10 handler men da med godkjent likviditetsgarantist avtale.

OB Nye
Nylig noterte aksjer.

OB Standard
Aksjer med færre enn 10 handler pr dag i gjennomsnitt og ingen likviditetsgarantist avtale.

Obligasjon
En obligasjon er et gjeldsbrev. Staten, kommuner, banker og store aksjeselskaper er de vanligste utstederne av obligasjoner. Kjøperen av en obligasjon mottar årlige renter og får hele beløpet tilbakebetalt ved forfall.

Obligasjonsfond
Med obligasjonsfond menes et verdipapirfond som iht. sitt investeringsmandat investerer i fastrentepapirer (obligasjoner). I realiteten låner du ut penger til avtalt rente. Lånet forfaller ved obligasjonens utløp. Kursen, eller prisen på en obligasjon, påvirkes av den generelle renteutviklingen. Synker markedsrenten vil prisen på en obligasjon umiddelbart stige fordi renten er bundet.

Omsetningskurs
Den prisen en handel er blitt gjennomført til.

OBX
Kapitalveiet indeks ved Oslo Børs bestående av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs i de foregående 6 månedene. Sammensetningen blir vurdert og eventuelt endret hver 6. måned, dvs. 1/6 og 1/12. OBX er konstruert for å følge utviklingen i Oslo Børs' totalindeks. Basis for OBX-indeksen ble satt til 200 pr. 1.1 1987.

OBX-opsjoner
Såkalte indeksopsjoner hvor underliggende verdi er OBX indeksen.

Omsetningskurs
Den prisen (kursen) en handel er blitt gjennomført til.

Off balance
Regnskapsuttrykk. Økonomiske forhold som ikke medtas direkte i balansen i et regnskap.

Omsettelighet
Uttrykk for hvor enkelt det er å få solgt unna et aktiva, for eksempel en aksjepost i et selskap.

Opsjon
Det finnes ulike typer opsjoner. En kjøpsopsjon (Call) gir innehaveren en rett, men ikke plikt, til å kjøpe et underliggende verdipapir på et avtalt tidspunkt (europeisk opsjon) eller innen et avtalt tidspunkt (amerikansk opsjon). Motsatt innebærer en salgsopsjon (Put) at innehaveren har rett, men ikke plikt, til å selge et underliggende verdipapir på eller innen et avtalt tidspunkt. Utsteder av opsjonen forplikter seg - mot en godtgjørelse (premie) - til å henholdsvis selge/kjøpe. Opsjonen får en verdi i seg selv avhengig av hvordan kursen på de underliggende verdipapirer endrer seg.

Europeiske opsjoner skiller seg fra andre opsjonstyper ved at de bare kan utøves på forfallsdatoen. En amerikansk opsjon kan utøves på et hvilket som helst tidspunkt frem til forfallsdatoen.

Opsjonsdel
Et sammensatt finansielt produkt består ofte av en rentebærende del (obligasjon, bankkonto eller lignende) og et derivat (som oftest en opsjon).

Opsjonsinnehaver
Kjøper av en opsjon.

Opsjonsklasse
Alle opsjoner av samme opsjonsslag som gjelder samme underliggende..

Opsjonspremie
Kostnaden ved å kjøpe opsjonen.

Opsjonsserie
En spesifikk opsjon angitt med underliggende, opsjonsslag, bortfallstidspunkt og innløsningskurs.

Opsjonsslag
Kjøps- eller salgsopsjon.

Opsjonstype
Amerikansk eller Europeisk opsjon.

Opsjonsutsteder
Selger av en opsjon.

OSEBX
Hovedindeksen på Oslo Børs.

OTC derivater
Ikke børsnoterte derivater som kjøpes direkte mellom aktørene. OTC betyr Over The Counter.

Overkurs
Beløpet som er høyere enn initiell (alternativt pålydende) kurs i forbindelse med gjennomføring av finansielle transaksjoner.

Out of the money
En opsjon uten realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsnings-kurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi.

Overtegning
Aksjeuttrykk. Betyr at det ved nytegning av aksjer tegnes mer enn nødvendig (investorene bestiller flere aksjer enn selskapet har å tilby).

Pari
Blir brukt om aksjer og obligasjoner når kursen på papiret ligger på den pålydende verdien. Over- eller underkurs i forhold til pari betegnes agio

Passiva
Regnskapsuttrykk. Høyre side i balansen som viser hvordan eiende lene (aktiva) er finansiert. Passivasiden består av gjeld og egenkapital.

Pengemarked
Pengemarkedet er finansinstitusjonenes eget marked for penger. I pengemarkedet omsettes obligasjoner og sertifikater.

Pengemarkedsfond
Fond som investerer i pengemarkedet.

Pengemarkedsrenten
Er renten på lån i pengemarkeder. Pengemarkedene er markeder hvor finansielle institusjoner, som f.eks. banker, kan hente og tilby kapital.

Perfekt marked
Et marked hvor alle aktørene er like store, og all informasjon av betydning når alle aktørene samtidig. Blir brukt i den økonomiske teorien.

PMI
PMI er en innkjøpsindeks som skal kunne varsle omslag i økonomien. Norsk PMI utarbeides av NIMA og Fokus Bank. Verdier under 50 indikerer at der er et flertall pessimister/et flertall som forventer forverring. PMI og lignende indekser utarbeides i de fleste land. Indeksen utarbeides ved hjelp av et utvalg innkjøpssjefer i og rundt norsk industri.
JP Morgan Global PMI er ikke en ledende indikator, men skal være den som tidligst viser utviklingen i det globale økonomiske klimaet, ved å forutsi global vekst. Den baserer seg på svar fra rundt 10.000 personer og institusjoner verden rundt.

Portefølje
Beholdning av verdipapirer og andre eiendeler som for eksempel eiendom.

Premie
Prisen på opsjonen dvs. det beløp kjøper av en opsjon må betale til utsteder for å oppnå opsjonens rettigheter. Premien betales når opsjonen kjøpes, eller mottas når den utstedes. Oppgjør skjer ved stengning av posisjonen.

Premieobligasjon
Obligasjonstype hvor den fastsatte rentegodtgjørelsen skjer ved regelmessige uttrekninger av en bestemt sum gevinster. Innfris til fastsatt tid med sitt pålydende beløp.

Price/Earning ratio (P/E)
Engelsk for kurs/fortjeneste pr. aksje. Angir forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.

Preferanseaksjer
Aksjer som har førsterett til utbytte.

Private Equity
Private Equity (PE) er et samlebegrep på en spesiell type fond og selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» som en erstatning for private equity, da PE-aktører tradisjonelt er direkte involvert i bedriftenes utvikling. Målet er å gjøre selskapene mer lønnsomme og konkurransedyktige før videresalg eller børsnotering.

Private Placements
En plassering av et beløp blant et begrenset antall investors.

Profit Warning
Aksjeuttrykk. Varsel som gis om at resultatet som vil komme er lavere enn det som tidligere er forventet.

Prospekt
Informasjonsdokument utarbeidet av låntaker når det inviteres til kjøp av aksjer eller obligasjoner. Gir opplysninger om selskapet og hva pengene skal brukes til.

Pullback
Ordet "Pullback" brukes for og om en konsolidering, men forskjellen i hovedsak er at pullbacket er mye større/raskere enn en konsolidering. En konsolidering er mer nærmest en pause. En konsolidering kan finne sted uansett tidshorisont (timer, dager, uker osv).

Put Salgsopsjon
se Opsjon.

Put-rettighet
Obligasjonskjøpers mulighet til å innløse et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkt fastsatt i tegningsinnbydelsen. (Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering.) Jfr Call-rettighet.

Pålydende
Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi. Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.

Rater
Shippinguttrykk som beskriver prisen på transport av last over en definert strekning.

Realisasjon
Salg av aksjer, verdipapirer eller andre eiendeler.

Realrente
Reell avkastning. Rente fratrukket inflasjon (prisstigning i samfunnet).

Referanseindeks (Benchmark)
Et fonds referanseindeks viser et veiet gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastningsprestasjoner kan måles i forhold til.

Relativ volatilitet
Viser samvariasjonen mellom fondets og referanseindeksens avkastning i en periode eller i hvor stor grad fondets avkastning avviker fra referanseindeksens avkastning. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets avkastning i liten grad kan "forklares" av referanseindeksens utvikling, men påtar seg mer risiko og forventer dermed en høyere avkastning enn referanseindeksen.

Rentefond
Med rentefond menes et verdipapirfond som iht. sitt investeringsmandat investerer i andre midler enn egenkapitalinstrumenter, altså i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner. Rentefond gir også kontantutbytte, i motsetning til de fleste aksjefond, for de som ønsker årlig utbetaling av en del av sparebeløpet. Risiko til sparing i rentefond er å betrakte et sted mellom banksparing og aksjefond. Rentefond er en fellesbetegnelse på obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Rentefølsomhet
Referanseindeksens rentefølsomhet gir uttrykk for den umiddelbare prosentvise endring i referanseindeksens markedsverdi hvis effektiv rente for alle verdipapirene som inngår i referanseindeksen endres med 1 prosent. Et fall i rentenivået øker referanseindeksens (og fondenes) markedsverdi, mens en økning i rentenivået reduserer referanseindeksenes (og fondenes) markedsverdi.

Renteregulering
Endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i tegningsinnbydelsen.

Rente
Prisen på penger. Når man låner penger betaler man vanligvis en prosentandel av lånebeløpet i rente. Tilsvarende mottar men vanligvis en prosentandel når man låner ut penger. Renter beregnes vanligvis basert på et kalenderår.

Rentetermin
Dato for rentebetaling.

Resesjon
Et fall i et lands bruttonasjonalprodukt, det vil si negativ økonomisk vekst, i to eller flere påfølgende kvartaler.

Rettet emisjon
En emisjon (kapitalutvidelse) der et invitert utvalg investorer kan delta. Dette kan både være privatpersoner og selskaper.

Risiko
Et mål på sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe. I økonomiske termer innebærer risiko muligheten for å tjene eller tape penger, eller det kan være et mål på verdisvingninger i et forholdsvis trygt verdipapir.

Risikoprofil
Beskriver hvor stor risiko en investering innebærer. Høy risikoprofil betyr at risikoen for å tape penger er større enn ved lav risikoprofil.

Risikojustert avkastning
Risikojustert avkastning viser hvor god avkastningen har vært i forhold til risikoen. Sharpe indeks og Information Ratio er blant måltallene som måler risikojustert avkastning. Investeringer med høy risikojustert avkastning er de beste.

Risikopremie
Over tid skal en investering i aksjemarkedet gi en bedre avkastning enn sparing i bank. Den meravkastning du bør få i aksjemarkedet er et uttrykk for den ekstra risiko det er å plassere pengene i aksjer fremfor for eksempel i banken.

RISK
RISK er en forkortelse for Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital. Dette er et system som skal hindre at utbyttet blir beskattet to ganger ved salg av aksjer. Tilbakeholdt og beskattet overskudd i et aksjeselskap vil bli tillagt inngangsverdien forholdsmessig på hver aksje.

Råvaremarkeder
Handelsplass for kjøp og salg av råvarer. Korn, ris, juice, kaffe, gull og all slags ikke-bearbeidede varer.

S&P 500
Aksjeindeks ved New York-børsen som omfatter de 500 største selskapene.

Salgsopsjon
En rettighet, men ikke en plikt, til å selge en aksje eller et verdipapir på et på forhånd bestemt tidspunkt til en fastsatt pris. Også kalt put-opsjon. Prisen på denne rettigheten bestemmes blant annet av prisen på underliggende verdipapir.

Salgssignal
Aksjeuttrykk. Brukes i teknisk aksjeanalyse.

Selgerkurs
Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for.

Serielån
Obligasjonslån som tilbakebetales med like store hel- eller halvårlige avdrag. Uttrekning avgjør hvilke obligasjoner som nedbetales ved hver termin.

Sertifikater
Lån med løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter som en obligasjon, men med kortere løpetid og det er underlagt et noe annet regelverk.

Sharpe-Ratio
Sharpe-ratio er definert som den meravkastningen fondet har i forhold til en risikofri plassering, dividert med fondets standardavvik. Fondet med høyest Sharpe-ratio gir deg best betalt for den risikoen du tar. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør bli tatt hensyn til før en investerer i fond, er sharpe-ratio et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpe-ratio, dess høyere risikoadjustert avkastning har fondet.

Short salg (shorting)
Betyr å selge aksjer man ikke eier, for så å kjøpe dem tilbake igjen. Målet er å tjene penger på et kursfall (salg av lånte aksjer, dvs. såkalt borrowing and lending). Låneren forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom.

Sikkerhetskrav
Opsjonssentralens krav til sikkerhetsstillelse ved salg (utstedelse) av opsjoner, samt kjøp og salg av forwards og futures. Sikkerhetskravet kan oppfylles i form av aksjer, statsobligasjoner og kontanter. Kravet bergnes ved bruk av margin-beregningssystemet Oslo SPAN.

Skjulte reserver
Regnskapsuttrykk. Betyr at eiendeler er bokført til lavere verdier enn markedsverdi i balansen.

Sluttkurs
Prisen på siste omsatte aksje ved børsens stengetid

Sluttseddel
Faktura som sendes fra megleren til den som har kjøpt eller solgt aksjer.

Soliditet
Soliditet er et finansielt nøkkeltall som angir hvor stor del av en bedrift som er finansiert med egenkapital. Soliditet er gjerne et uttrykk for i hvor sterk grad en bedrift tåler tap.

Spesialiserte fond
Spesialiserte aksjefond investerer kun i en eller noen få bransjer ("bransjefond"), i ett eller noen få land, eller har en investeringsstrategi som er annerledes enn de fleste andre fond.

Splitt
En oppdeling slik at en "gammel" aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende (nominelle) verdi blir lik den "gamle" aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme. En splitt medfører at en aksjers kroneverdi synker og aksjen blir lettere omsettelig. Dette kan bidra til at kursen løftes noe etter en splitt.

Spre risiko
Det å ikke legge alle eggene i samme kurv. Man sprer risikoen i f eks aksjemarkedet.

Spredningssalg
Når en eller flere større aksjonærer i et selskap selger ut hele eller deler av aksjene sine til nye investorer. Det er vanlig at dominerende aksjonærer gjennomfører spredningssalg når et selskap skal børsnoteres for å øke antall aksjonærer.

Spread
Differansen mellom kjøper- og selgerkurs.

Spotmarked
Et marked der oppgjør og levering skjer øyeblikkelig.

Standardavvik
Er et mål på svingningene i fondets avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden. Desto høyere standardsavvik, jo høyere er de gjennomsnittlige svingningene for fondet, noe som indikerer høyere risiko.

Statsbudsjett
En oversikt over statens inntekter og utgifter neste år. Budsjettet skal vedtas av Stortinget, senest før budsjettåret begynner. Budsjettet legges frem i begynnelsen av oktober.

Statsobligasjon
Obligasjoner som er utstedt av staten. Norske statsobligasjoner regnes som 100 prosent sikre investeringer, og renten på statsobligasjoner betegnes derfor gjerne som risikofri rente.

Stengning
En stengningshandel foretas ved at man kjøper tilbake en opsjon eller future hvis man har solgt, eller ved at man selger en opsjon eller future hvis man har kjøpt. Den opprinnelige posisjonen vil dermed oppveies. Også kalt lukking og utligning.

Stop-loss
Aksjeuttrykk. En strategi som går ut på å selge en aksjer når den går under en bestemt kurs.

Strike
En avtalt pris eller innløsningskurs. Uttrykket knyttes gjerne til derivater.

Strukturerte produkter
Et finansielt produkt som er sammensatt av flere ulike produkter, som regel et derivat og en del som er rentebærende (obligasjon eller bankinnskudd).

Styringsrente
Renten på bankenes innskudd i en sentralbank. I Norge er Norges Banks styringsrente definert som foliorenten.

Subprime
Subprime er en betegnelse på boliglån gitt til personer som ikke oppfyller ordinære kredittkrav. Markedet utgjorde 20% av nye boliglån i 2006 i USA og representerte ved inngangen til 2007 rundt 13% av boliglånsmarkedet i USA. I mars 2007 påvirket subprime de fleste større globale finansielle markeder da større tap begynte å oppstå blant låneinstitusjoner. Subprime har fra midten av juli 2007 skapte tapsfrykt og uro på verdens børser og høsten 2008 kom ringvirkningene for fult til Norge og resten av verdens aksjemarkeder. Terra-kommunene er et godt eksempel på hvordan subprime-krisen skapte store konsekevenser her hjemme sommeren 2007.

Swap
En avtale der partene bytter fremtidige kontaktstrømmer, for eksempel rentebetalinger eller valuta

Syklisk aksje
En aksje som i stor grad utvikler seg i takt med konjunkturene.

Syndikat
Et antall investorer som går sammen om en investering eller et lån. Et syndikat dannes som regel når det er snakk om store investeringer, og er et verktøy for å spre risiko.

Syndikatlån
Et lån som tas opp av flere låntakere i fellesskap. Lånet deles i andeler.

Syndikering
Å spre en investering på flere investorer.

Synergieffekt
Merverdien som skapes når to selskaper slår seg sammen. Synergieffekt kan oppstå som følge av at fusjonen gir større vekst i inntekter i forhold til kostnader.

Systematisk risiko
Aksjeuttrykk. Den delen av en aksjes risiko som svinger i takt med markedet. Dette er en markedsrisiko som det ikke går å diversifisere seg bort fra.

Tegningsgebyr
Avgift som betales for å kjøpe (tegne) andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av investert beløp.

Tegningskurs
Tegningskursen er netto andelsverdi (pris på fondsandelen) minus tegningsgebyr.

Tegningsinnbydelse
En oversikt over den viktigste informasjon knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Jfr. Prospekt.

Tegninsprovisjon
(se gebyrer/tegningsbeløp)

Tegningsrett
Fortrinnsrett til å kjøpe nye aksjer når selskapet foretar en kapitalutvidelse (emisjon). Ved offentlig emisjon får aksjeeierne en tegningsrett for hver aksje de eier i selskapet. Emisjonsvilkårene fastsetter hvor mange retter det kreves for å tegne en ny aksje. Ønsker man ikke å benytte retten kan den overdras eller selges til andre i tegningsperioden. Tegningsretten får bare verdi dersom kursen på de nyutstedte aksjene er lavere en markedskursen/børskursen.

Teknisk analyse
Teknisk analyse bygger på at historiske adferdsmønstre i de finansielle markedene har en tendens til å gjenta seg. Mønstrene som ofte gjentar seg i kursdiagrammene vises i form av trender og formasjoner. Trender har en tendens til å vedvare over lengre tidsperioder. Ulike formasjoner indikerer endringer i disse trendene. Ved å studere kursdiagrammer og benytte ulike tekniske analysemodeller kan man optimere tidspunkt for kjøp og salg av verdipapirer. Med effektive analyseverktøy er det mulig å overvåke et betydelig antall aksjer/objekter for å fange opp signaler i disse.

Terminkontrakter
Futures og forwards. En avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et verdipapir på et bestemt tidspunkt til en avtalt pris. Skiller seg fra opsjoner ved at partene er nødt til å gjennomføre handelen. Les mer under futures og/eller forwards.

Ticker
Bokstavkode som identifiserer et børsnotert selskap.

TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)
En daglig beregnet referanserente basert på den gjennomsnittlige renten bankene tilbyr for usikrede lån til andre banker i det japanske pengemarkedet. TIBOR fastsettes daglig av Japanese Bankers Association (JBA).

Tilbakeholdt overskudd
Den delen av et overskudd som blir igjen i et selskap etter skatt og utbytteutbetaling.

Tillitsmann i et obligasjonslån
Fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta disses interesser og rettigheter overfor låntaker. Underliggende låneavtale angir mer spesifikt hvilke funksjoner og oppgaver som er tillagt tillitsmannen i hvert enkelt lån.

Time-Charter avtale
Shippinguttrykk. Avtale der en befrakter leier båt og mannskap til en fast pris.

Totalindeksen
Totalindeksen, bransjeindeksene og OBX beregnes hvert minutt i børsens åpningstid. Oslo Børs beregner også indekser for SMB-listen og for Grunnfondsbevis. For begge disse indeksene er basis 500 pr. 30.12.94. De beregnes en gang pr. dag, ved børsslutt.

Trader
Et kallenavn for en som kjøper og selger aksjer hyppig.

Tørrbulk
Shippinguttrykk som beskriver skip som kjører tørrlast, for eksempel korn, metaller eller conteinere.

Tørrbulkrater
Prisen på sjøtransport av tørrlast over en definert strekning.

Ukjent kurs
§§ 6-1, 6-8 annet ledd i lov om verdipapirfond innebærer at tegning og innløsning av fondsandeler må skje til ukjent kurs. Hvis ikke, ville det være mulig å utnytte markedsbevegelser og påføre øvrige andelseiere i fondet tap, som strider direkte mot bestemmelsen.

Ulovlig innsidehandel
Når en ved kjøp eller salg av verdipapirer benytter informasjon som en vet ikke er offentlig tilgjengelig og som en forstår er egnte til å påvirke kursen på aksjene i vesentlig grad når den blir kjent.

Underliggende instrument
Verdipapir eller gruppe av verdipapir (indeks) som opsjonen eller futuren omfatter. Den underliggende verdien kan være renter, aksjer, indekser, kornpriser, oljepriser og ellers alt som er mulig å kvantifisere. Det underliggende instrument for en opsjon er det verdipapir som innehaveren har rett til å kjøpe eller selge hvis han/hun innløser opsjonen. Det underliggende instrument for en future er det verdipapir som kjøper har forpliktet seg til å kjøpe og selger til å selge. En future kan være underliggende instrument for en opsjon. Også kalt underliggende verdi.

Unit Link
Unit Link er en form for sparing/forsikring i livrente, pensjon eller fondskonto hvor spareren selv bestemmer plasseringen av hele eller deler av innskuddet/premien. «Friheten» til valg av plassering er vanligvis begrenset til et gitt utvalg av aksje-, obligasjons- eller pengemarkedsfond som er valgt/styrt av den enkelte institusjon.

Usystematisk risiko
Den risikoen ved et selskap som er unik for akkurat dette selskapet.

Utbytte
Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.

Utbytteaksjer
I stedet for å dele ut penger i utbytte, kan selskapet utstede aksjer. Økningen i aksjekapitalen tilsvarer da eksakt det som skulle være utbetalt i utbytte.

Utbytte-emisjon
Det å ta ut utbytte i aksjer i stedet for kontanter.

Utenlandsfond
Aksjefondsuttrykk. Et aksjefond som stort sett plasserer pengene i andre land enn Norge.

Uttrekning
Nedbetaling av obligasjonslån skjer ofte ved uttrekning av et bestemt antall av lånets utestående obligasjoner. Uttrukne obligasjoner innfris til den kurs som er fastsatt i lånebetingelsene.

Utvanning
Aksjeuttrykk. En verdireduksjon av hver enkelt aksje som en følge av en økning av antall aksjer.

Valuta
En nasjons penger. Før andre verdenskrig var det fremdeles landets gullreserve som stod som garanti for et lands valutareserve.De fleste land bruker sin egen valuta, noen land bruker felles valuta (f.eks. euro), mens mange land ikke har egen valuta og bruker fremmed valuta (f.eks. amerikansk dollar). Eksempler på valutaer er norsk krone (NOK), britisk pund (GBP), australsk dollar (AUD) og russisk rubel (RUR).

Valutamarkedet
Markedet for kjøp og salg av valuta.

Valutarisiko
Fondene angir om de har anledning til å foreta investeringer som medfører valutakursrisiko (ja) eller om de ikke har anledning til å gjøre slike investeringer (nei). Et fond tar valutakursrisiko hvis det foretar investeringer som medfører at endringer i valutakurser målt mot den valuta fondet er notert i gir direkte utslag i fondets netto andelsverdi.

Vekstmarkeder
Land der den økonomiske veksten ventes å stige kraftigere enn i land med moden økonomi. Kina, India, Sør-Amerika og deler av Asia og Afrika regnes i dag som vekstmarkeder.

Venturefond
Fond som investerer i gründerbedrifter eller bedrifter i en tidlig vekstfase.

Verdensindeks
En indeks sammensatt av aksjer fra hele verden, og som viser verdiutviklingen i verdens aksjemarkeder. Verdensindeksen er referanseindeks for aksjefond som investerer over hele verden (globale fond).

Verdipapir
Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.

Verdipapirfond (fond)
Et verdipapirfond eller såkalt fond som investerer i verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner, rentepapirer eller derivater. Fond er en selvstendig juridisk enhet hvor mange sparere er gått sammen for å oppnå storkundefordeler. Fondet eies av andelseierne og fondets midler forvaltes av et fondsforvaltningsselskap for å plasser penger på en profesjonell måte i ulike typer verdipapirer. Forvaltningsselskapene virksomhet er konsesjonspliktig, dvs. de trenger konsesjon fra Kredittilsynet, som overvåker og regulerer Forvaltningsselskapet.

Verdipapirhandelloven
Loven som regulerer handelen med verdipapirer i det norske markedet.

Verdipapirkonto
En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.

Verdipapirsentralen (VPS)
Sentralt EDB-register for registrering av eierforhold i bl.a alle børsnoterte verdipapirer. Forkortes VPS.

VFF
Verdipapirfondenes Forening er en nasjonal interesseorganisasjon for verdipapirfondene og deres forvaltningsselskaper i Norge. Foreningens formål er å virke for en sunn utvikling av verdipapirfondbransjen i Norge, herunder å utarbeide bransjestandarder, utarbeide statistikker til fondenes og fondsselskapenes utvikling, representere og ivareta medlemmenes interesse i forhold til myndighetene og andre institusjoner, fremme kunnskap og interesse for sparing i verdipapirfond, tilrettelegge og fremme den faglige forståelse og kompetanse gjennom samarbeid mellom medlemmene, ivareta harmonisering med internasjonal utvikling og praksis gjennom kontakter med utenlandske søsterorganisasjoner. Det er et mål at medlemskap i foreningen skal oppfattes som et kvalitetsstempel både innenfor bransjen og av omverdenen for øvrig.

VFF-klassifisert
Fond som blir inndelt i bestemte klasser etter VFFs bransjestandard for fondsklassifiseringer kalles "VFF-klassifisert". Norskregistrerte fond er fond forvaltet av VFF-medlemmer, Utenlandsregistrerte fond er betegnelsen for fondselskaper, som ikke er VFF-medlemmer.

Volatilitet
Gir uttrykk for hvordan kursen endres ved en renteendring på ett prosentpoeng. Ved en volatilitet på -3 vil kursen falle med 3 prosentpoeng dersom effektiv rente øker med ett prosentpoeng. Omvendt reaksjon ved rentenedgang. Høy volatilitet øker sjansene for at opsjonen skal gå in-the-money, noe som øker verdien på opsjonen. Volatiliteten kan være estimert, historisk eller implisitt.

Volum
Antall aksjer/verdipapirer som handles i en eller flere transaksjoner, for eks hvor mange aksjer det er omsatt i ett selskap i løpet av en handelsdag.

Yield
Avkastning på investering. Også betegnelse for markedsrente på obligasjoner. Begrepet brukes også i markedet for næringseiendom som et mål på leieinntekter i forhold til eiendommens verdi.

Warrant
En form for kjøpsopsjon med lang løpetid. Et verdipapir som med begrenset innsats gir mulighet for høy gevinst ved oppgang i et underliggende marked. Også mulighet for å tape hele innsatsen.

Åpen balanse
Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.

Årsrapport
En årlig rapport som inneholder informasjon om et foretak. Årsrapporten inneholder vanligvis resultatregnskap og balanse, styrets beretning, revisorkommentarer og generell informasjon om drift og fremtidsutsikter.

Kilder: Aftenposten, Dagens Næringsliv, Finansavisen, Wikipedia, Oslo børs, Pengesmart.no, diverse finans-bøker og andre finansordlister som ikke eksisterer lenger.


Aksjeguiden.no - Et naturlig valg for deg som liker finans!
Golf Børspause